• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ПЕРША школа- це...

Організаційно-педагогічна робота та навчально-виховний процес у 2013-2014 навчальному році були спрямовані на реалізацію права учнів на одержання загальної середньої освіти, на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Концепції національного виховання, постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» від 16.11.2000 № 1717, Указів Президента України щодо розвитку освітньої галузі, створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти відповідно до Концепції загальної середньої освіти в Україні.

Згідно з робочим навчальним планом, складеним на основі Типових планів, навчальні заняття в школі були організовані за семестровою системою. Впродовж навчального року для учнів проводились осінні, зимові та весняні канікули. Школа працювала за п’ятиденним робочим тижнем. Викладання навчальних дисциплін здійснювалось відповідно до мови навчання: 1-11 класи – українською.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечувалось реалізацією як інваріантної, сформованої на державному рівні, обов’язкової для всіх учнів, так і варіативної складової частини навчального плану, в якій передбачені обов’язково- вибіркові та додаткові години на роботу із здібними учнями.

На кінець навчального року в школі навчалося 441 учень. В 2013-2014 навчальному році в школі було укомплектовано , За період з 1 вересня 2013 року по червень 2014 року прибуло 22 учнів, вибуло – 53 учнів, з них 13 випускників 9 класу і 27 – 11 класу.

Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів, можна зазначити, що 36 учнів школи закінчили навчальний рік із високим рівнем знань (9%), достатнім - 148 учнів (38%), 174 учнів - з середнім рівнем знань (45%), з початковим рівнем – 28 учні (7%). Якість знань - 47%.

Аналізом відвідування навчальних занять встановлено, що протягом навчального року досить високим був рівень пропусків уроків учнями 1-11 класів. За даними обліку відвідування учнями уроків, класних журналів та місячних звітів класних керівників видно, що адміністрація школи, педагогічний колектив проводить певну роботу по збереженню учнівського контингенту: для зменшення кількості пропусків без поважної причини проводилася певна робота по охопленню навчанням всіх учнів, здійснювалися заходи щодо профілактики правопорушень, пропусків навчальних занять через відвідування дітей вдома. Але ця робота ще потребує удосконалення. Перед педагогічним колективом школи стоїть ще багато питань у вирішенні цієї проблеми. Аналіз роботи з охорони життєдіяльності свідчить про те, що рівень травматизму серед учасників навчально-виховного процесу в школі протягом минулого навчального року був досить високий порівняно з минулими роками. Протягом 2013-2014 навчального року в школі зафіксовано ряд випадків травмування вихованців під час навчально-виховного процесу та в поза навчальний час. Особливу увагу педагоги школи звертають на попередження травматизму під час спортивних змагань, ігор на перервах, на дотримання правил особистої безпеки та недопущення порушення правил поведінки під час відпочинку.

Головною метою організаційно-методичної роботи в 2013-2014 н. р. було підвищення та удосконалення професійного рівня педагогів; формування позитивного ставлення до власного здоров’я як складової життєвої компетенції всіх учасників педагогічного процесу. Методична робота, здійснювана педагогічним колективом, була спрямована на вирішення проблеми «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у відповідності зі стандартами освіти шляхом упровадження освітніх інноваційних технологій». Робота над науково-методичною темою проводилася різними формами:

- колективна (педради, науково-практичний семінар, педагогічні читання, медико- психолого-педагогічний консиліум);

- групова (методичні об’єднання вчителів та вихователів, творчі групи з проблемної теми, семінари-практикуми);

-робота з молодими спеціалістами;

- індивідуальна (методичні консультації, співбесіди, аналіз уроків, виховних заходів, робота за індивідуальними планами самоосвіти, планами молодих спеціалістів, педагогів, що атестувалися).

Робота методичної ради школи та шкільних методоб’єднань була організована за такими напрямками:

- удосконалення методичної роботи шляхом попередньої підготовки педрад; (обговорення проблемних питань, проектів рішення);

- участь в атестації педагогів (вивчення роботи, експертна оцінка атестованих);

- організація творчої групи по впровадженню технологій здоров’язбереження у навчально-виховний процес;

- організація і проведення шкільних та обласних олімпіад з навчальних предметів;

- визначення передового досвіду серед працюючих членів колективу і його вивчення.

Система внутрішкільної науково-методичної роботи в 2013-2014 н.р. була організована згідно наказу по школі «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2013-2014 навчальному році». Значна увага приділялась груповій та індивідуальній формам роботи. В закладі працювало вісім методоб’єднання: учителів української мови та літератури, російської мови та світової літератури (кер. Шмаровоз Л.І.), суспільних дисциплін (кер. Єрмоленко А.О.), природничо-математичних дисциплін (кер. Дейнеко І.В.), учителів трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та фізичного виховання (кер. Коршун Л.С.) класних керівників (кер. Латишева Г.Л.), творча група вчителів початкових класів (кер. Деркач В.В.), проблемна група учителів іноземної мови (кер. Гладченко І.А.). Діяли методична рада (кер. Сергійко В.М.), школа молодого вчителя (кер. Салата Р.Ф.).

Науково-методична робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію першого (діагностичного) етапу роботи над науково-методичною проблемою «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу у відповідності зі стандартами освіти шляхом упровадження освітніх інноваційних технологій», відповідно розробленого на методичній раді перспективного плану роботи над проблемним питанням. Кожен вчитель працював над своїм проблемним питанням, вдосконалюючи свій досвід. Самоосвітня діяльність поєднувалась із роботою в методичному об’єднанні, методичних нарадах, педрадах на яких вчителі здійснювали обмін досвідом роботи, обговорювали наукові методичні новинки, разом готувалися до позакласних заходів, педрад, конференцій, семінарів.

Уся робота методичного об’єднання словесників в 2013-2014 навчальному році проводилася згідно плану, який був складений на весь навчальний рік. Були обговорені питання:

- Визначення методів і форм роботи з обдарованими дітьми та проведення шкільної предметної олімпіади;

- Ознайомлення з інноваційними технологіями- передовим досвідом учителів України, області, міста, району;

- Методика проведення уроків-досліджень;

- Нетрадиційні форми уроку: урок-виставка, урок-КВК, урок-творча майстерня, урок-казка, урок-враження, урок-консультація.

Члени методоб’єднання систематично обмінюються досвідом, обговорюють наукові і методичні новинки, приготували і провели ряд позакласних заходів («У Шевченковій світлиці», «Мовні обов’язки громадян»). Проведено свято рідної мови.

Учителі-мовники звітують про виготовлення наочностей та роздаткового матеріалу на уроки. Було обладнано кабінет української мови та літератури (завідуюча кабінетом Василенко В.В.).

На кожне засідання методичного об’єднання готується відкритий урок, який потім всебічно аналізується та є формою звіту учителя-предметника. Цікавими та повчальними були уроки Павленко І.М., Василенко В.В., Шмаровоз Л.І., Вовненко Н.М., Латишевої Г.Л.

Практикується взаємовідвідування уроків, що також дає змогу ознайомитися з педагогічним надбанням колег, удосконалити власну методику, критично оцінити свої переваги й недоліки в роботі. А ще простежити формування в кожного учителя власного індивідуального стилю, своїх особливостей професійної майстерності.

Заслухано творчий звіт учителя, що атестувався (Василенко В.В.).

Членами методичного об’єднання до знаменних дат випускалися літературні газети.

Членами методичного об’єднання до знаменних дат випускалися літературні газети.

У 2013-2014 н. р. робота методичного об’єднання вчителів суспільних дисциплін була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної й методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Підвищення якості та результативності сучасного уроку через упровадження інформаційних, мультимедійних та інших інноваційних технологій в навчальний процес». Головним завданням методобєднання було: забезпечення умов для ефективного використання нових інформаційно-комунікативних технологій ( ІКТ) у навчанні, що основується на принципах наступності, послідовності, систематичності.

У шкільному методоб’єднанні вчителів суспільних дисциплін працювало четверо вчителів. Особлива увага в роботі приділялась удосконаленню форм і методів проведення уроків, використанню на уроках ІКТ. З метою вивчення методики викладання, рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям здійснювалося взаємовідвідування уроків.

Проводилась робота з обдарованими учнями: участь в предметних олімпіадах, конкурсі-захисті робіт учнів-членів МАН, різноманітних конкурсах та масових заходах. В цьому навчальному році Єрмоленко Ірина, учениця 9-А класу стала переможцем обласного етапу та здобула Диплом ІІІ ступеня на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських робіт МАН (учитель Єрмоленко А. О.), Солошенко Катерина, учениця 10 класу здобула Диплом ІІ ступеня на ІІІ етапі олімпіади з історії, а Єрмоленко Ірина – Диплом ІІІ ступеня (учитель Кравець Н. І.).

У 2013-2014 н.р. було проведено шість засідань МО, згідно плану. На засіданнях розглядалися наступні питання: особливості викладання предметів у 5 класі відповідно до нового Державного стандарту, оптимізація навчального процесу з метою адаптації учнів 5 класу, формування мовленнєвих компетенцій учнів на уроках суспільних дисциплін, організація дослідницько-пошукової діяльності учнів на уроках історії, сучасний урок: проблеми, пошуки, перспективи, науково-дослідницька робота з історії як вид позакласної діяльності учнів та інші. Вчителі Сергійко В. М., Єрмоленко А. О. провели відкриті уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії. Вчителі Кравець Н. І. та Побєдаш І. В. продемонстрували фрагменти уроків з правознавства та художньої культури. Також на базі Щорської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 було проведено засідання школи педагогічної майстерні вчителів суспільних дисциплін з теми «Формування медіа грамотності вчителів суспільних дисциплін в процесі викладання історії», на якому були присутні вчителі історії району та викладачі ЧОІППО ім. К. Ушинського.

Всі учителі забезпечили високий рівень засвоєння базового стандарту. Уроки педагогів відрізняються високим рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю дітей, демократичним стилем спілкування.

Обговорення уроків переконало вчителів, що потрібно більше часу придіяти роботі з обдарованими дітьми. Недостатність цього спричиняє зниження рівня підготовленості учнів до олімпіад, конкурсів. Останні декілька років відсутні переможці олімпіад з правознавства. Також дуже мала кількість дітей бере участь в конкурсі робіт МАН. Так, головним у навчальному процесі повинна стати переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю, широке використання ІКТ як в навчально-виховному процесі, так і в позакласній роботі.

У минулому навчальному році активно велася позакласна робота з учнями. Так, учні 7-Б та 8 класу здійснили екскурсії до Чернігова (учитель Єрмоленко А.О.), учні 11 класу взяли участь у військово-патріотичній грі «Зірниця», присвяченій Дню визволення Чернігівщини. Також проводилися до Дня Перемоги, до Дня Соборності України, до річниці битви під Крутами, до Дня Чорнобильської трагедії, вшанування пам’яті загиблих в Києві на майдані.

У 2013-2014 н. р. робота методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної й методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Оптимізація навчання через упровадження ІКТ в навчально-виховний процес». Головне завдання: забезпечити умови для ефективного використання нових інформаційно-комунікативних технологій ( ІКТ) у відповідності зі стандартами освіти. Розв’язок цієї задачі органічно пов'язаний з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними навчального матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей учнів і вміння працювати з сучасною технікою.

У 2013-2014 н. р. було проведено шість засідань МО, згідно плану, на яких були розглянуті наступні питання: обговорення особливостей викладання предметів у 5 класі відповідно до нового Державного стандарту, обговорення результатів ЗНО 2013 року, формування творчого мислення на уроках природничо-математичних дисциплін, підвищення ефективності навчально-виховного процесу у відповідності зі стандартами освіти, ефективність навчально-виховного процесу при використанні фільмів на уроках, форми позакласної роботи з предметів природничо-математичних дисциплін та інші.

Кожен член МО протягом року працював над впровадженням чи вдосконаленням певних технологій навчання. Ігрові та групові технології навчання у своїй роботі широко використовує вчитель математики та фізики Кобеняк О. П. Ці технології дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання, сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність. Добре володіє методикою групових технологій навчання вчитель хімії С. В. Шадуйкіс. Для кожного класу вона розробила завдання для груп і розподілила учнів на групи таким чином, всі вони є функціональними, відповідно до свого рівня знань і складності виконуваних завдань. Моєнєва Н. В. теж впроваджує на уроках біології цю технологію навчання. З результатами її роботи ми ознайомилися на відкритому уроці у 8 класі. Широко використовують члени МО і технологію навчальних проектів, адже ця технологія дає можливість досягати дидактичної мети через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитись реальним практичним результатом. Добре вдаються уроки проектної діяльності Мохнєвої Н. В., Дейнеко І. В., Єременко І. О. Впровадженням інтерактивного навчання займаються Камко Л. О., Гаврилець О. Л. Єременко І. О. використовує мультимедійні засоби навчання.

На початку навчального року кожен член МО обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках. Результати самоосвіти повідомлялися на засіданнях методооб’єднання, під час обговорення відкритих уроків та у формі звітів.

Результативність роботи вчителя є участь учнів в олімпіадах. Учнями школи були здобуті перші місця в районних олімпіадах з географії – Єременко О. (11 клас), з математики – Рудік Є. (7-Б клас), з біології – Норець Д. (8 клас), Лагута М. (10 кл.), з хімії – Єрмоленко Б. (11 клас), Дубровська А. (інформаційні технології).

Учителями М/О були проведені позакласні заходи: Участь у військово-патріотичній грі «Зірниця», присвяченій Дню партизанського руху на Чернігівщині, проведення Дня туризму у школі, присвяченого Всесвітньому Дню туризму, 86 учнів школи взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2014», цікава година спілкування «Індивідуальні особливості поведінки людини», проект «Голь на выдумку хитра», пояснення роботи примітивних приладів та інші.

В наступному навчальному році планує МО більше уваги приділити позакласній роботі з предметів та більш якісний у підготовці учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської предметної олімпіади.

У 2013-2014 навчальному році методичне об’єднання вчителів трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та фізичного виховання працювало над проблемою «Підвищення ефективності якості навчання та виховання учнів, формування в них основних компетенцій та комунікативних здібностей шляхом використання інтерактивних технологій».

Слід відмітити, що вчителі- члени методичного об’єднання володіють теорією педагогіки та психології, знають зміст і вимоги програм.

Протягом навчального року продовжувалась робота по розвитку творчої особистості вчителів, підвищення їх педагогічної майстерності.

Учителі узагальнювали досвід практичної і педагогічної діяльності та педагогічних досліджень з проблем освіти в практику роботи школи.

Аналізуючи досягнення учнів за навчальний рік можна зробити висновок, що учні досягли значних результатів у олімпіадах і конкурсах. Учні 8-11 (учителі Коршун Л.С., Шутова В.П.) зайняли всі перші та другі місця в ІІ (районному) етапі олімпіади з технологій. Учень 11 класу Зотік Петро (вчитель Шутова В.П.) зайняв І місце в ІІІ (обласному) етапі олімпіади з технологій.

Учні учителя фізичного виховання Терещенка О.М. неодноразово перемагали на районних та обласних спортивних змаганнях.

Учителями музики (Гольдіна Т.О.) та образотворчого мистецтва (Желій В.Г.) здійснено підготовку учнів до участі у мистецьких конкурсах, де вони гідно представляли школу.

Слід відмітити, що педагоги спрямували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку і шукали форми організації навчально-виховного процесу через нетрадиційні підходи.

Робота творчої групи вчителів початкових класів була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми «Формування комунікативних здібностей молодших школярів» .

Основними напрямами роботи Творчої групи вчителів початкових класів є:

- Вивчення і аналіз навчальних програм, підручників, інструкцій та рекомендацій МОН України, районного методичного кабінету;

- Діагностування педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності;

- Обговорення актуальних питань навчання і виховання, пошук ефективних форм ведення уроків;

- Вивчення досвіду колег в ході відвідування відкритих уроків, співпраці у семінарах, творчих групах. Впровадження його в практику роботи;

- Систематичне проведення відкритих уроків, виховних заходів з обов’язковим самоаналізом та аналізом;

- Обговорення та аналіз результатів конкурсів;

- Участь вчителів у місячниках, декадах передового педагогічного досвіду;

- Підтримка творчих зв’язків з методичними об’єднаннями вчителів початкових класів шкіл міста;

- Участь у різних педагогічних конкурсах;

- Ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданням.

На засіданнях творчої групи початкових класів у 2013-2014 н.р. розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань тощо. Засідання творчої групи проводилися щокварталу.

У період між засіданнями обговорювалися творчі звіти вчителів, вивчалися й впроваджувалися в практику досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, проведено тиждень початкової школи. Педагоги вивчали якість знань, умінь і навичок учнів, рівень їх вихованості.

На засіданні кафедри початкових класів було визначено напрямки, які потрібні для професійного зростання педагогів. Це:

- психологічна підготовка;

- дидактична підготовка;

- методична підготовка;

- розвиток загальної культури педагога;

- впровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Проводилася масова робота з учнями: екскурсії, конкурси, свята.

Щотижня проводились методичні оперативки для членів Творчої групи по огляду новин науково-методичної літератури з питань педагогіки та викладання предметів у початкових класах.

Аналіз роботи творчої групи вчителів початкових класів показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи.

Удосконалення професійної майстерності вчителя є одночасно й серйозним поштовхом до самоосвіти, умовою його успішної, творчої праці. Всі види методичної роботи спрямовано на висвітлення інтересів учителів, професійних навичок, педагогічних надбань, показують єдність знань, методичних умінь, особистих рис, мовної культури, педагогічної техніки, такту. Виховання поваги і любові до рідної мови, пробудження почуття захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне , отримання знань за її допомогою – міцний і найбільш надійний гарант національного виховання. Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання та виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем.

На кожному засіданні творчої групи вчителями початкової ланки були проведені відкриті уроки: урок математики (3А клас, учитель Товкач О.В.), урок математики (2Б клас, учитель Кравченко О.В., урок фізичного виховання (3А клас, учитель Атрощенко Л.В.).

Уроки вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування.

Велику увагу педагоги початкової школи приділяють вихованню своїх учнів. Але повноцінним виховання буде тоді, коли вчителі співпрацюватимуть з батьками. Про це члени творчої групи завжди пам’ятають. Тому жодне родинне свято не проходить без участі батьків. Традиційними стали у початковій школі День здоров'я, «Свято прощання з Буквариком» та «Прощавай, початкова школо». Всі ці заходи на високому професійному рівні були проведені вчителями початковох школи. У 2А класі учителем Салатою Р.Ф. було проведено родинне свято «Тато, мама, я– спортивна є сім'я», «Прощання з Буквариком» проведено у перших класах учителями Шевченко Н.М. та Бобровою Є.А. Свято прощання з початковою школою пройшло у 4-х класах вчителями Хведченею С.Р. та Ворушило О.М.

Були обговорені доповіді, підготовлені Деркач В.В., в яких одним із найважливіших завдань сучасної початкової школи є розвиток пізнавальної активності школярів, формування у них допитливості, бажання пізнавати нове. Збільшення навчального навантаження на уроках примушує вчителя замислитись над тим, як підтримати інтерес молодших школярів до навчання.

Учителі Атрощенко Л.В. та Кравченко О.В. взяли участь у районних педагогічних читаннях.

Протягом 2013-2014 н.р. пріоритетними напрямками у роботі проблемної групи вчителів англійської мови залишалися системне вдосконалення своєї педагогічної майстерності та використання інноваційних педагогічних технологій на уроках іноземної мови в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання. Вчителі кафедри працювали за обраними темами, які відповідали науково-методичній проблемі групи та школи. З цих питань була опрацьована методична література, спланована робота проблемної групи вчителів школи на наступний період.

Було проведено чотири засідання проблемної групи вчителів англійської мови, на яких розглядались актуальні питання викладання англійської мови в школі, а саме:

- Вимоги до сучасного уроку іноземної мови;

- Підвищення педагогічної майстерності вчителів іноземної мови;

- Створення ситуації успіху на уроках іноземної мови та розвиток мотивації учнів до вивчення іноземних мов;

- Креативний розвиток першокласників;

- Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови;

- Гра як метод навчання іншомовного спілкування учнів; комунікативні ігри на уроках іноземної мови;

- Інтерактивні форми навчання як засіб оптимізації мовленнєвих компетенцій;

- Прийоми розвитку монологічного мовлення на уроках англійської мови;

- Формування комунікативної компетентності на основі соціокультурного та творчого розвитку учнів.

Протягом року вчителі іноземної мови приділяли увагу підвищенню своєї педагогічної майстерності, впровадженню передового педагогічного досвіду, впровадженню сучасних методик навчання. Зокрема, волонтер Сол Глік (м. Піттсбург, штат Пенсильванія, США) та учитель Гладченко І. А. провели ряд уроків, присвячених вивченню історії та культури Сполучених Штатів Америки: «Телебачення в США», «Твоє ставлення до зоопарків» (9-А клас), «Видатні письменники США. Марк Твен», «Що ви знаєте про Сполучені Штати Америки?» (8 клас).

Учні школи гідно представили наш навчальний заклад в четвертому Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», здобувши золотий та срібний сертифікати (Гладченко Андрій (2-А клас), Швед Анастасія (3-Б клас), учитель Гладченко І. А.) та в 2 турі Всеукраїнської учнівської олімпіади:

- III місце – Єременко Олександр (11 клас; учитель Гладченко І. А.);

Єрмоленко Ірина (9-А клас; учитель Гладченко І.А.);

Турченко Дар’я (8 клас; учитель Полевик О. М.);

- II місце – Шестак Артем (10 клас; учитель Сизьомова С.В.).

Протягом Тижня англійської мови учителі іноземної мови демонстрували свою педагогічну майстерність, а учні 2-11 класів мали можливість взяти участь в різноманітних заходах, удосконалити свої знання англійської мови та дізнатися багато цікавого з історії та культури англомовних країн. Слід відзначити такі заходи, розроблені та проведені волонтером з США Солом Гліком та вчителем Гладченко І. А., як «Спортивний КВК» (7-Б клас), «The Living Wax Museum / Живий музей” (8 клас), країнознавчі вікторини «The USA Quiz» (7-А, 8, 11 класи).

Поряд з позитивними результатами вчителям іноземної мови слід приділяти більшу увагу узагальненню свого власного педагогічного досвіду, публікації своїх авторських розробок та використанню на уроках інноваційних форм та методів навчання.

Робота методичного об’єднання класних керівників була спрямована на підвищення їх методичного рівня на основі результатів анкетування щодо володіння прийомами та методами виховної роботи. Протягом року на засіданнях були обговоренні питання профілактики проявів ксенофобії та расизму, впровадження новітніх виховних технологій.

Головним завданням «Школи молодого вчителя» було надання методичної допомоги вчителям-початківцям у розв’язанні першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із заступником директора з навчально-виховної роботи та індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо складання календарних планів, конструювання уроків, ведення шкільної документації, взаємовідвідуванні уроків, формування власного портфоліо.

Вдосконалення методики проведення класичного уроку й пошуки нових форм організації навчально-виховного процесу через застосування інноваційних технологій- основні напрямки педагогічної діяльності вчителів протягом року. Уроки планувались із урахуванням основної мети: формування особистості з постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення, з гуманним світосприйняттям і почуттям відповідальності.

Проміжним підсумком методичної роботи є активна участь вчителів в роботі засідань педагогічної ради. На традиційній педраді–консиліумі «Проблема наступності початкової та середньої ланки» були обговорені результати анкетування, тестових завдань на визначення розумових здібностей учнів 5-го класу, мотивації до навчання, самооцінки учнів, їх рівень здоров’я , визначені основні проблеми даного класу та шляхи їх вирішення, підготовлена пам’ятка для батьків. На вдосконалення організації індивідуалізації навчання була спрямована педрада-практикум «Реалізація принципу індивідуалізації навчання, розвитку творчого потенціалу учнів через використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчання», на якій спочатку були розглянуті теоретичні засади принципу індивідуалізації навчання, а потім члени методичних об’єднань представили практичні етапи, форми, методи, розробили критерії. Педрада супроводжувалася комп’ютерною презентацією основних питань.

На педраді «Виховання духовної особистості як запорука становлення людини-громадянина, людини –патріота» розглянули умови виховання духовної особистості та формування в дітей якостей людини-громадянина, людини –патріота на основі досліджень рівня вихованості учнів. В практичній частині вчителі в групах обговорили рекомендації, поділились власними формами та методами роботи з даного питання.

На засіданні педради «Атестація і самореалізація педагога» вчителі, що атестувалися за допомогою комп’ютерної презентації поділилися досвідом своєї роботи відповідно до проблемного питання, члени МО, творчої групи представили їх творчий портрет.

На засіданні методичної ради підведенні підсумки триместру та прийнято рішення започаткувати щорічне проведення триместру педагогічної майстерності.

Діагностика моделі діяльності вчителя у навчальному процесі показала, що загально професійна готовність вчителів вищої категорії повністю відповідає вимогам (75%), частково позитивна(25%), у молодих вчителів-спеціалістів- 12% повна ,12%-часткова і 75%-урівноважена. Головним мотивом діяльності є бажання бачити результат своєї роботи в учневі (75%), частково- 25% , а також прагнення до самовдосконалення, постійне підвищення професійного рівня за рахунок систематичної роботи над собою (75%), частково- 25% .У вчителів вищої категорії стовідсотковим є вміння визначати мету, завдання спільної з учнем діяльності, створення необхідних умов для досягнення мети та на 62% сформовано у молодих спеціалістів. Практично повністю відповідає вимогам діяльність по управлінню навчанням та учінням, встановлення зворотного зв’язку. Попрацювати треба над результативністю роботи: оцінкою змін у знаннях, уміннях, навичках, сформованістю стійкого інтересу до предмету, переведення учнів на більш високий рівень засвоєння знань. Обробивши результати кожен вчитель зробив для себе висновки щодо напрямків роботи в наступному навчальному році.

На відміну від попередніх років в 2013-2014 навчальному році жоден з учителів школи не взяв участі у районному етапі конкурсу «Вчитель року-2013».

Згідно плану вчителі школи пройшли атестацію. За результатами атестації: Василенко В.В. та Сергійко В.М. підтверджено вищу категорію та присвоєно звання «старший вчитель», Камко Л.О., Желію В.Г., Мохнєвій Н.В. підтверджено вищу категорію та звання «старший вчитель», Зотіку В.В. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, Атрощенко Л.В. та Кравченко О.В. встановлено ІІ кваліфікаційну категорію.

Невід’ємною частиною роботи вчителів була підготовка учасників районних та обласних предметних олімпіад, творчих конкурсів. З даними учнями були проведені індивідуальні заняття згідно планів роботи, консультації, опрацьовано додатковий матеріал навчальних програм. Як результат 14 учнів нашої школи представляли Щорський район у ІІІ (обласному) турі предметних олімпіад з базових дисциплін і в результаті вибороли 6 дипломів: 4 дипломи ІІІ ступеня, та по одному диплому ІІ та І ступенів. Зокрема учень 11 класу Зотік Петро посів І місце в ІІІ турі олімпіади з трудового навчання.

Другий рік поспіль учні нашої школи показують непогані результати в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Так, цього року учениця 9 класу Єрмоленко Ірина виборола диплом ІІІ ступеня.

Проводився конкурс з української мови імені Петра Яцика. Цього року І місце зайняла Арутюнян Ліана (8б клас).

Щорічно учні нашої школи брали участь у щорічному регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», де переможцями вийшли Желізко Кирил (4-а клас, ІІ місце), Акусок Анастасія (5-а клас, ІІ місце) та Надточій Анна (4-а клас, ІІІ місце).

Щорічно учні 2-11 класів беруть участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Неабияка роль у проведенні подібних конкурсів («Лелеченя», «Грінвич» і т.д) належить безпосередньо учителям. Досить активною в даному плані є учитель математики Єременко І.О.

Таким чином, правильно організована методична робота дає можливість забезпечувати неперервність педагог

Кiлькiсть переглядiв: 761

Коментарi